<
Om oss

Om oss

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) skal bidra til at legevaktfeltet følger den nødvendige faglige og organisatoriske utvikling, og medvirke til nasjonalt forbedringsarbeid og god kvalitet i tjenesten.

Helsedepartementet etablerte i 2004 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

NKLM har en «følge med»-rolle og et samfunnsoppdrag som sammenfattes i følgende punkter:


Bidra til nasjonal og internasjonal faglig utvikling innen fagfeltet

  • Etablere nødvendige nasjonale faglige standarder
  • Bidra til, og delta i, forskning innen fagfeltet
  • Etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet
  • Sikre nasjonal kompetansebygging og spredning av kompetanse
  • Gi råd og faglig støtte til legevakter og kommuner om organisering og drift av legevakt
  • Delta i undervisning, både i grunn-, etter- og videreutdanning
  • Gi råd, høringssvar og utredninger til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet

NKLM prøver å oppnå disse målene gjennom ulike virkemidler og en variert prosjektportefølge. Fleksibilitet, omstillingsevne og høy motivasjon for arbeidet med legevakttjenesten skal være sentrale kjennetegn ved staben ved NKLM.

Våre prosjekter og vår forskning skal ha et anvendt siktemål, og ha kort vei fra idé, via rapportering og til anvendelse eller aksept i praksisfeltet.

Noen prosjekter er langsiktige og faste, som Nasjonalt legevaktregister, Vakttårnprosjektet og Årsstatistikk for legevakt.

Andre er kortsiktige og ad hoc-preget som svar på nye problemstillinger og aktuelle politiske forslag, eller oppdrag fra Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgsdepartementet.

Organisering

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin er organisert i NORCE Norwegian Research Centre AS, avdeling Helse og samfunn.

Senteret er faglig knyttet til Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Helsedirektoratet er kontraktspartner med NORCE Norwegian Research Centre AS og legger rammene for virksomheten gjennom bevilgning og dialogmøter.

Alrek Helseklynge

August 2020 flyttet NKLM inn i nye Alrek helseklynge på Årstadvollen i Bergen. ALREK helseklynge er et storstilt helseklyngeprosjekt med solid forankring i ulike helsefaglige miljø i Bergensområdet.

Klyngesamarbeider bygger på grunntanken om at sammen er vi sterkere og har visjon om å utvikle forskningsbaserte og effektive løsninger på fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren.

Etableringen av kunnskapsklyngen er en viktig strategisk satsing for å lykkes i å videreutvikle de gode forsknings- og utdanningsmiljøene gjennom å styrke det tverrfaglige samarbeid.

Vår nye besøksadresse:
Alrek Helseklynge, Årstadveien 17, 5009 Bergen

Publikasjoner

NKLM hadde i 2021 totalt 16 publikasjoner, hvorav fire rapporter og 12 vitenskapelige artikler.

Årsverk

Gjennomsnittlig utgjorde ansettelser i NKLM 16,2 årsverk i 2021, fordelt på 31 personer.