Gå rett til innhold
<
<
Bruk av helsetjenester i Norge

Bruk av helsetjenester i Norge

, Foto: Tone Morken/NKLM, Bruk av helsetjenester image001, ,

Foto: Tone Morken/NKLM

I Norge er det et mål om lik tilgang til helsetjenester til hele befolkningen. Det er likevel stor variasjon i hvor ofte innbyggerne benytter seg av helsetjenestene og hvilke tjenester som benyttes. Flere faktorer kan tenkes å påvirke dette, hvor de bor, avstand til helsetjenestene, kjønn, alder, utdanningsnivå, osv.

I Norge må pasienter som skal innlegges i sykehus henvises fra fastlege eller legevaktlege. Det er stor variasjon mellom hvor stor andel av pasientene fastleger og legevaktleger undersøker som legges inn i sykehus eller henvises til andre undersøkelser. Faktorer ved legen som kan være med å forklare forskjellene er kjønn, alder, erfaring, utdanningsnivå (spesialistutdanning), arbeidsbelastning, avstand til sykehus m.m.

I dette prosjektet vil vi se nærmere på hvilke pasienter som legges inn som øyeblikkelig hjelp i sykehus, hvilke diagnoser de har og om de har kontakt med fastlege eller legevakt før innleggelse. Vi vil undersøke variasjon i innleggelsesrater mellom leger for å finne ut mer om hvor store forskjellene er, og om noen faktorer er særlig avgjørende for bruk av helsetjenester og henvisningspraksis. Videre skal dette prosjektet se på kontinuitet i primærhelsetjeneste som er en viktig faktor for bruk av helsetjenester. Med kontinuitet menes for eksempel at man har samme fastlege eller samme behandler over tid.

Vi bruker data fra flere helseregistre. For å få en så god undersøkelse som mulig vil vi bruke opplysninger om hele befolkningen over flere år. Opplysningene vil bli anonymisert før vi kobler opplysningene fra ulike registre og analyserer dem. Dataene analyseres på gruppenivå, og innbyggere eller leger kan derfor ikke finnes igjen i våre materialer.

Vi har fått tillatelse til å gjennomføre prosjektet fra Datatilsynet. Regional etisk komité har gitt fritak fra taushetsplikten.

Prosjektet finansieres av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), og er et samarbeid mellom NKLM og Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.. Steinar Hunskår er prosjektleder og Jesper Blinkenberg er daglig leder av prosjektet. Øystein Hetlevik, Hogne Sandvik og Sahar Pahlavanyali deltar også i prosjektet.

Kontaktperson

Jesper Blinkenberg

Leder NKLM - Bergen

jebl@norceresearch.no
+47 56 10 72 16

Prosjektfakta

Navn

Bruk av helsetjenester i Norge

Status

Aktiv

Periode

01.06.16 - 31.12.23

Prosjektmedlemmer

Sahar Pahlavanyali
Øystein Hetlevik