Gå rett til innhold
<
<
Depresjon i allmennpraksis

Depresjon i allmennpraksis

Prosjekttittel: The regular general practitioner scheme: integrated and equitable pathways of depression care, facilitating work participation (The Norwegian GP-DEP study).

Vi forsker på variasjon i helsetjenester og pasientforløp for pasienter med depresjon, innen rammen av fastlegeordningen. Sentralt står også pasienters og faggruppers erfaringer med helsehjelpen. Formålet er å få kunnskap som kan bidra til at helsetjenestetilbudet for denne pasientgruppen bedres. Ansvarlig instans for studien er Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE Bergen), ved NORCE. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Depresjon er en samfunnsutfordring i Norge og globalt. Tilstanden krever personsentrerte og koordinerte helsetjenester, og fastlegen spiller en nøkkelrolle i det samlede tjenestetilbudet.

Prosjektet følger to hovedspor:

  1. Registerstudier der vi undersøker hvorvidt fastlegeordningen bidrar til likeverdige helsetjenester til pasienter med depresjon, og hvorvidt tjenestene fremmer arbeidsdeltakelse for pasientgruppen på tvers av kjønn, alder og sosioøkonomisk status. Den empiriske basis for undersøkelsene er koblete data fra nasjonale helse- og trygderegistre.
  2. Studier der vi undersøker faktorer som fremmer eller hemmer koordinerte helsetjenester til pasienter med depresjon, der fastlegens tjenester står i sentrum. Gjennom diskusjoner i fokusgrupper og intervjuer med sentrale brukere, samt en spørreundersøkelse til fastleger vil vi få innsikt i prosessene rundt integrerte og koordinerte helsetjenester.

Prosjektet består av følgende studier:

I tillegg gjennomfører vi følgende studier:

Vi har oppnevnt en brukergruppe med representanter fra pasientorganisasjon Mental Helse, ulike helseprofesjoner, kommune og NAV. Brukergruppen har en viktig rolle i planlegging og gjennomføring av prosjektet samt i formidling av resultatene.

Prosjektleder: Sabine Ruths.

Prosjektdeltakere: Inger Haukenes, Stefan Hjørleifsson, Norman Anderssen, Valborg Baste, Øystein Hetlevik, Tone Smith-Sivertsen, Benedicte Carlsen, Berit Bringedal, Heidi Marie Kjølstad, Sara Tahir, Anneli Hansen, Sharline Riiser og Ina Grung.

Prosjektfakta

Navn

Depresjon i allmennpraksis

Status

Aktiv

Periode

01.01.17 - 31.12.25

Sted

Bergen

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Sabine Ruths
Priyanthi Borgen Gjerde
Inger Haukenes
Norman Anderssen
Stefan Hjørleifsson
Øystein Hetlevik
Tone Smith-Sivertsen
Benedicte Carlsen
Sara Tahir
Heidi Marie Kirkeng Meling
Sharline Riiser
Anneli Borge Hansen
Ina Lill Skurtveit Grung