Gå rett til innhold

Kurs i klinisk rettssmedisinsk sakkyndighet for overgrepsmottak

Kurs i klinisk rettsmedisinsk sakkyndighet for overgrepsmottak (C-kurs) blir arrangert 12.-13. september 2024 i Oslo.

Klikk her for informasjon og påmelding
 • Dette to-dagers kurset gir fordypning i utarbeidelse av kliniske rettsmedisinske legeerklæringer fra overgrepsmottak, forståelse av skademekanismer, årsakssammenhenger, grad av sikkerhet i rettsmedisinske vurderinger og formidling til rettsapparatet.
 • Kurset er et samarbeid mellom NKLM og Oslo universitetssykehus, Avdeling for rettsmedisinske fag.
 • Kurset bygger videre på NKLM sitt Grunnkurs for overgrepsmottak. Det er anbefalt å ha tatt Grunnkurset eller tilsvarende kurs ved sitt overgrepsmottak, men det er ikke et krav for å delta.
 • Kurset arrangeres annethvert år, på sikt skal dette bli et årlig kurs.
 • Målgruppen for kurset er primært leger som undersøker ungdom og voksne utsatt for seksuelle overgrep og utformer klinisk rettsmedisinsk dokumentasjon til rettsapparatet med sakkyndige vurderinger. Kurset er også relevant for leger som undersøker personer utsatt for vold i nære relasjoner eller annen vold og leger ved rettsmedisinske avdelinger. Kurset kan være relevant for sykepleiere med leder- eller fagansvar på overgrepsmottak, samt samarbeidende yrkesgrupper innen rettsgenetikk, rettstoksikologi osv.

Kurset er godkjent fra Den norske legeforening for:

 • Gammel ordning:
  15 timer emnekurs/klinisk emnekurs i akutt- og mottaksmedisin for leger i spesialisering og og spesialistenes etterutdanning i Allmennmedisin
  15 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Læringsmål i ny spesialistordning:
  Felles kompetansemål: FKM LM-021, 022, 023, og 047
  Almennmedisin: ALM 012, 013, 048, 060, 065, og 085
  Akutt og mottaksmedisin: AMM 008
  Fødselshjelp og kvinnesykdommer: GYN 077

LÆRINGSMÅL FOR KURSET

 • Kjenne til relevant lovverk om seksual- og voldslovbrudd
 • Kjenne til organisering av rettsvesenet i Norge
 • Ha god kunnskap om relevant lovverk om helsepersonells dokumentasjon og taushetsplikt i straffesaker
 • Ha god kunnskap om Straffeprosessloven, sakkyndig-rollen og
 • Den rettsmedisinske kommisjon
 • Ha god kunnskap om profesjonsetiske og juridiske forhold rundt dobbeltrollen behandler og sakkyndig
 • Ha god kunnskap om forskjellene på rettsmedisinsk undersøkelse versus medisinsk undersøkelse av kroppsoverflate og kroppsåpninger
 • Ha god kunnskap om ulike skadetyper/-mekanismer ved kroppsoverflate og kroppsåpninger
 • Beherske systematisk beskrivelse og klassifikasjon av de vanligste skadetyper
 • Selvstendig kunne forklare relevante differensialdiagnoser om skader opp mot sykdom eller annet
 • Selvstendig kunne vurdere vanligste skadetyper opp mot omstendigheter
 • Selvstendig kunne uttrykke grad av sikkerhet/usikkerhet om klinisk rettsmedisinske vurderinger
 • Selvstendig kunne beskrive og vurdere vanlige psykiske reaksjoner ved overgrep
 • Selvstendig kunne dokumentere i Rettsmedisinsk protokoll som grunnlag for legeerklæring
 • Selvstendig kunne bruke Nasjonal mal for klinisk rettsmedisinske erklæringer
 • Ha god kunnskap om legens rolle i Retten