Go straight to content
<
<
Klinisk skrøpelighetsskala på legevakt

Klinisk skrøpelighetsskala på legevakt

, , Clinical frailty scale, ,

Med denne studien ønsker vi å belyse om det er mulig å kartlegge skrøpelighet hos eldre som oppsøker legevakt som ledd i første vurdering av pasientene ved ankomst. I denne første vurderingen utføres normalt målinger av vitale parametere og et kort anamneseopptak med fokus på det aktuelle, og dette legger grunnlaget for vurdering av hastegrad (triagering). I denne studien vil vi i forbindelse med første vurdering i tillegg forsøke å kartlegge pasientenes grad av skrøpelighet, samt samle inn noen bakgrunnsopplysninger for å kunne belyse faktorer assosiert med skrøpelighet i legevaktpopulasjonen. Kartleggingen vil skje ved hjelp av klinisk skrøpelighetsskala (norsk versjon av Clinical Frailty Scale). Verktøyet er lett å bruke og validert i lignende settinger tidligere og baserer seg på innhenting av opplysninger ved hjelp av et kort strukturert intervju med pasient og/eller pårørende. Opplysningene vil omhandle funksjonsnivå og helsetilstand før det aktuelle. Kartleggingen og datainnsamling vil bli gjennomført av to dedikerte medisinstudenter ved Bergen Legevakt. Det vil ikke bli hentet inn biologisk materiale. Studien vil være en tverrsnittsstudie. Alle pasienter som er 70 år og eldre som oppsøker Bergen legevakt og triageres grønn (vanlig hastegrad) eller gul (haster) i studieperioden er aktuelle for inklusjon. Vi ekskluderer pasienter som triageres røde (vurdert til å trenge akutt helsehjelp). På legevakt har vi sparsomt med informasjon om pasientens tilstand før han/hun ble akutt syk/skadet. Vi har også knapt med tid tilgjengelig. Ved å bruke klinisk skrøpelighetsskala for å avdekke grad av skrøpelighet før det aktuelle vil vi kunne styrke vurderingen av eldre i legevaktsetting. Dette ved å – på en enkel og rask måte – gi helsepersonell mulighet til å sammenlikne hvordan pasienten er til vanlig med hvordan han/hun er i den akutte situasjonen på legevakt og til å tilpasse håndtering og behandling etter grad av skrøpelighet. Kartleggingsverktøy for skrøpelighet er ikke tidligere prøvd ut i legevaktsetting og denne studien vil gi viktig kunnskap om hvorvidt det er mulig å ta i bruk i slik situasjon.

Contact

Christine Gulla

Senior Researcher - Bergen

cgul@norceresearch.no
+47 56 10 72 15

Project facts

Name

Klinisk skrøpelighetsskala på legevakt

Status

Active

Duration

01.07.21 - 30.06.29

Location

Bergen

Total budget

952.000 NOK

Funding

The Norwegian Medical Association (NMA)

Project members

Christine Gulla
Marit Stordal Bakken
Isabel Sebjørnsen